O Centru

Razlozi pokretanja Centra za otvoreni kod

U posljednjih nekoliko godina, u javnom sektoru unutar kojeg djeluje i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, sve se više koristi softver otvorenog kôda. Nerijetko zbog raznih razloga dolazi do njegovog neadekvatnog korištenja ili se ponegdje zbog raširenih predrasuda ne koristi, čak i u situacijama u kojima bi bio najprikladniji izbor. S druge pak strane, oslanjanje na neprovjerene informacije može rezultirati korištenjem programa otvorenog kôda za pogrešne namjene, na neadekvatne načine ili korištenjem neprikladnih programa.

Situacija s primjenom softvera otvorenog koda u državnom i javnom sektoru je šarolika. Iako je Vlada 2006. godine objavila Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave, u praksi zapravo nije došlo do poduzimanja konkretnih koraka za njihovu implementaciju. Ondje gdje se koristi, primjena nije sustavna: može se zaključiti kako nema koordinirane sustavne aktivnosti za primjenu softvera otvorenog koda od strane resornih tijela u Hrvatskoj.

U Europskoj uniji već je 2000. godine, u Akcijskom planu inicijative e-Europe, istaknuto kako je “potrebno promicati uporabu softvera otvorenog koda u javnom sektoru”. U sklopu Programa “IDA” u veljači 2001. godine u Briselu je organiziran seminar o softveru otvorenog koda, a kasnije iste godine objavljeni su rezultati i analiza Istraživanja o upotrebi softvera otvorenog koda u javnom sektoru. Navedeni programi Europske komisije, kao i kasniji programi “IDABC” i “ISA”, stavljaju snažan naglasak na interoperabilnost IT sustava nacionalnih javnih uprava, koja se postiže oslanjanjem na otvorene norme i softver otvorenog koda. Rezultat tih napora su europski Repozitorij otvorenog koda i Centar za semaničku interoperabilnost, osnovani 2008. godine u oviru programa “IDABC”, a 2011. godine, pod okriljem programa “ISA”, ujednjeni u projekt “JoinUp”, usmjeren na poticanje suradnje među javnim upravama zemalja članica u poljima interoperabilnosti te razvoja i korištenja softvera otvorenog koda. U “JoinUp” repozitoriju trenutačno se nalazi više od nekoliko stotina aplikacija razvijenih od strane nacionalnih javnih uprava europskih zemalja.

Poticanje uporabe programa otvorenog kôda u javnom sektoru navodi se među osnovnim ciljevima inicijative eEurope 2005 – An Information Society for All, eEurope 2005, dok se tzv. “zatvaranje informacijskih sustava” korištenjem zatvorenih programa navodi kao jedna od najvećih prepreka u postizanju postavljenih zadaća inicijative Europske unije i2010 – A European Information Society for Growth and Employment, i2010.

U takvoj situaciji, na tragu europskih smjernica i u nedostatku konkretnog djelovanja u Hrvatskoj, u kolovozu 2011. godine osnovan je Centar za otvoreni kôd u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Ideja je izgradnja informacijskog i savjetodavnog središta, prvog tavog unutar državnog i javnog sektora, koji bi pružao pristup programima otvorenog koda, informacije o njima i mogućnostima njihove primjene, te se, unutar svojih mogućnosti, bavio projektima implementacije.

Koristeći se resursima koje Centar nudi i uklapanjem programa otvorenog kôda u postojeću računalnu infrastrukturu ustanove bi mogle smanjiti troškove i unaprijediti poslovanje. Trenutačno se djelatnost Centra fokusira na Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i ostale knjižnice, što je u slkladu s legislativnim odredbama o djelovanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. No, ideja i model su primjenjivi na cijeli državni i javni sektor.

Djelatnost Centra trenutačno obuhvaća:

  • Projekt izgradnje i uspostave Središnjeg sustava narodnih knjižnica knjiznice.nsk.hr
  • prikupljanje i objavljivanje sadržaja iz područja razvoja softvera otvorenog kôda,
  • testiranje pojedinih aplikacija korisnih za rad ustanova,
  • izgradnju i kontinuirano nadopunjavanje Direktorija otvorenih programa, koji nudi objedinjene sadržaje o programima otvorenog koda na jednom mjestu, te mogućnost preuzimanja programa i izvornog koda.

Kao prvi korak unutar državne uprave, u prosincu 2011. godine, donešen je program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015. te se u poglavlju Nova javna uprava naglašava važnost uvođenja novih tehnologija u rad javne uprave, s ciljem ostvarivanja uštede, ali i učinkovitijeg i otvorenijeg rada. Kao jedan od mehanizama navodi se, sukladno europskim smjernicama, uvođenje softvera otvorenoga koda, za početak ondje gdje je moguće, čime bi se osigurala neovisnost javne uprave.

U Zagrebu, 2. siječnja 2012.

dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.